РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ДДС

ДДС, Интрастат, заплати, амортизации, годишно счетоводно отчитане, заверка от одитор, одити по желание на собственика, обжалване на данъчни актове.